AsiaHabit Digital

Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az AsiaHabit Digital, továbbiakban Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Szolgáltató tiszteletben tartja a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő, vagy Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő:

a továbbiakban együttesen: Felhasználók magánszféráját.

A jelen Tájékoztatóban foglaltakat Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató a Személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatbiztonságot szolgálja. A jelen Tájékoztató elfogadásával, az önkéntes adatszolgáltatással, regisztrációval vagy szerződéskötéssel a Felhasználó önként hozzájárul, egyetért, fenntartás nélkül elfogadja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételekor a Személyes adatait kezeljük (ha adatkezelőként járunk el "a" és "c" pontok) vagy használjuk (ha adatfeldolgozóként "b" pont) járunk el).

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk!

Általános tudnivalók

A Szolgáltató mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználók adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel, kiemelten az alábbi jogszabályokra figyelemmel:

A személyes adatok tárolása elektronikus formában, online történik, legalább az ISO/IEC27001, ISO/IEC27017, ISO/IEC27018, ISO/IEC27701, SSAE18/ISAE3402 szabványoknak megfelelően.

Szolgáltató Adatfeldolgozást csak a cégcsoporton belül végez, illetve kizárólag azzal a külső megbízott céggel, akivel a Felhasználó kérésére vagy annak tudtával erre szerződést kötött.

A szerződés megkötésével (történjen az írásban, szóban, ráutaló magatartással) az üzleti partner az adatfelvételhez és kezeléshez hozzájárul, felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azokat jogosult a Szolgáltató részére átadni és azok kezeléséhez hozzájárulni.

Kapcsolattartói, munkavállalói adatok megadása esetén az üzleti partner felelősséget vállal azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az érintettel megismertette, a jelen adatkezelési feltételekről tájékoztatta.

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adat tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, Szolgáltató minden évben, január hónapban, felülvizsgálatot tart, és törli azokat az adatokat, amelyek kezelési ideje lejárt.

Szolgáltató a Személyes adatokat a Felhasználó beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik fél részére, kivéve ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

Szolgáltató adatai, elérhetősége

Név:AsiaHabit Digital Co.,Ltd.
Székhely:76, Sukhumvit 101/2 Alley, Bangkok, Thaiföld 10260
Adatvédelmi tisztviselő:Dr.Kizákisz Gyula
Cégjegyzékszám:0105564108581
Adószám:0105564108581
Email:hello@asiahabit.com

A tájékoztatóban használt kifejezések definíciói

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelés ideje: Szolgáltató csak addig tárolja Felhasználó Személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a Felhasználó a kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Jogszabályi kötelezettség esetén (pl. számlázás) a Személyes adatokat 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a rekordok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatfeldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Sütik (cookies): A sütik ideiglenesen a Felhasználó eszközén kerülnek tárolásra, és kizárólag olyan adatot képesek tárolni, amit a Felhasználó megad és/vagy engedélyez.

Személyes adatkezelés célja, jogalapja, ideje

A Felhasználók Személyes adatai a Szolgáltató központi Google Workspace & Cloud adatbázisában kerülnek tárolásra. A Google Analytics szolgáltatást összesített, névtelen online-forgalom elemzéshez használjuk, melyhez a Google véletlenszerűen generált cookie-t hoz létre. Ez az azonosító anonimizálva van, és nem tartalmaz azonosítható információkat, például e-mailt, telefonszámot, nevet stb. A Google Analytics segítségével nyomonkövetjük az összesített online-viselkedést, ami a felhasználói élmény javítása és a hatékonyság meghatározása érdekében fontos számunkra.

Üzleti ajánlat, titoktartási nyilatkozat, szerződés, kapcsolattartás

kezelt személyes adatokadatkezelés céljaadatkezelés jogalapjaadatkezelés időtartama
vezetéknév, keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, levelezés, kommunikációegyedi üzleti ajánlat-, titoktartási nyilatkozat-, szerződés elkészítéséhez, kézbesítéséhez és a kapcsolattartáshozInfo tv. 5.§ 1/a  ▪️  EU 2016/679 rend. 6.§ 1/a,c  ▪️  Számviteli tv. 2000.évi C. 169.§ (2)hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig

Online kapcsolatfelvétel, bejelentkezés, regisztráció

kezelt személyes adatokadatkezelés céljaadatkezelés jogalapjaadatkezelés időtartama
e-mail cím, jelszóegyedi üzleti ajánlat-, titoktartási nyilatkozat-, szerződés elkészítéséhez, kézbesítéséhez és a kapcsolattartáshozEU 2016/679 rend. 6.§ 1/b  ▪️  Elker tv. 13/A.§ (3)visszavonásig
munkamenet sütik (cookies)rendeltetésszerű működés biztosításáhozAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésemunkamenet befejezéséig
Google reCapthca süti (cookie)biztonsági funkció működéséhez - részletes leírásAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése6 hónapig

Személyes adatok védelme

A Személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítjuk, hogy:

Személyes adat továbbítása

Külföldre történő továbbítása kizárólag az adatkezelés céljából történhet meg. Felhasználó hozzájárul, hogy adatai a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelve külföldre is továbbításra kerüljenek. Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében partnerekkel dolgozunk együtt, így a Személyes adatok feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

adatfeldolgozóigénybevett szolgáltatásadatkezelés céljatovábbított személyes adatok
Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4, Ireland
Google Workspacefelhőalapú irodai és együttműködési eszközök használatavezetéknév, keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, adószám, cégjegyzékszám, levelezés, kommunikáció, szerződésben rögzített adatok
Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4, Ireland
Google Cloud Platformonline platformok, szolgáltatások, rendszerek üzemeltetéseegyedi ügyfél szerződésben rögzítve
Mailgun Technologies represented by VeraSafe Ireland Ltd.
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland
MailGunrendszer szintű email üzenetek kezeléseegyedi ügyfél szerződésben rögzítve

Felhasználók jogai Személyes adataikkal kapcsolatban

Szolgáltató elérhetőségein kezdeményezve Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre az EU 2016/679 rendelet feljogosítja. Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén ez további 30 nappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül Szolgáltató tájékoztatást ad.

Kártérítés

Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha a kárt elháríthatatlan ok idézte elő. Szolgáltatónak nem kell megtéríteni azt a kárt, amely a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, vagy ha a Felhasználó harmadik személy adatait adta meg.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Szolgáltató fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosítására. A módosított Adatkezelési tájékoztató a módosítást követő 3. munkanapon lép hatályba.